Documentatie van Eastermar

2. Literatuur over Eastermar

Een overzicht van boeken, tijdschriften, kranten en collecties documentatiemateriaal, w.o. knipselverzamelingen.

2.1. Boeken

A. Boeken 16e eeuw

B. Boeken 17e eeuw

C. Boeken 18e eeuw

D. Boeken 19e eeuw

E. Boeken 20e eeuw

F. Boeken 21e eeuw

2.2. Tijdschriften en periodieken

          2.2.1. Algemeen

Artikelen en berichten over Eastermar zijn in allerlei tijd­schrif­ten en periodieken te vinden. Om enkele te noe­men: Friesche Volks­almanak, De Vrije Fries, It Heitelân, Horizon (Kwartaalblad van het Streekmuseum Burgum), etc. Voorzover deze artikelen geïnventariseerd zijn, maken zij deel uit van de diverse collecties documentatiemateriaal die hierna onder 2.4. genoemd worden.

2.2.2. Dorpskranten

Dorpskrant 'De Brêge' verscheen van september 1977 tot juni 1984 en werd in dat laatste jaar opgevolgd door één nummer van 'De Bringst' en vier nummers van 'De Broek­ophâlder'. Vanaf januari 1996 verschijnt opnieuw een dorps­krant, 'Breedút' genaamd. Er is een begin gemaakt van een inventa­ris van deze dorpskranten .                  

2.3. Kranten

Naast berichten in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad komen in allerlei regionale kranten die in ooste­lijk Friesland verschenen of verschijnen berichten voor over Eastermar. Om enkele te noemen: Bergumer Courant, Actief, Nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland, De Fean­ster, Drachtster Courant, etc. Voorzover deze artikelen geïnventariseerd zijn, maken zij deel uit van de diverse collecties documentatiemateriaal die hierna onder 2.4. genoemd worden.

          2.4. Collecties documentatiemateriaal

Er bestaan enkele particuliere collecties documentatiemateriaal over Easter­mar, w.o. (origineel) fotomateriaal en knipsels, verzameld uit kranten en tijd­schriften

2.4.1. Collectie Bosma

In het Familie-archief Bosma bevindt zich een knip­selcol­lectie, vrnl. uit de 19e eeuw. Een inventaris van deze collectie Bosma is beschikbaar.

2.4.2. Collectie Hogeveen

Siebe Hogeveen (1937-2003) verzamelde veel documentatie over Eastermar. De collectie wordt beheerd door zijn vrouw, Folkje Hogeveen-Tiekstra in Leeuwarden. Tot de verzameling behoren veel knipsels (1960-2002) en veel (o.a. door hem­zelf gemaakte) fo­to's. Er bestaat een beschrijving van de Hogeveen collectie waarin opgenomen een inventaris van zijn knipselverzameling.

2.4.3. Collectie Harterink

F.J. Harterink (1908-1997) schreef het boek 'Village d'Oos­ter­meer en Snak­kerburen' (1994). Zijn documentatie over Eastermar is in het bezit van zijn dochter mw. Minke Wan­ningen-Harterink in Nijensleek. De collectie wacht op inventarisatie.

2.4.4. Collectie Jaarsma

Veel documentatie over Eastermar werd verza­meld door Dam Jaarsma (1914-1991), schrijver van veel volks­kun­dig en literair-historisch werk. Een keuze daaruit is te vinden in 'Ut it Gea fan Sterke Hearke' (1987). De collectie is nu in het bezit van zijn oomzegger A. de Jong te Eastermar en wacht op inven­ta­risatie.

2.4.5. Collectie de Jong

Siebe de Jong (1931-1988) schreef in de dorpskrant de Brêge regelmatig zijn historische bijdrage's 'Snypsels fan it Forly­ne'. Zijn nagelaten papieren werden grotendeels toege­voegd aan de Collectie van der Ley, en voor een klein deel aan de Collectie Jaarsma.

2.4.6. Collectie van der Ley

Reid van der Ley uit Groningen beschikt over een grote documentatie van Eastermar, waaronder veel genealogische gegevens.

2.4.7. Collectie Veltman-Atsma

Een grote collectie knipsels over Eastermar werd sedert 1973 in plakboeken bijeengebracht door mw. Anneke Veltman-Atsma (1917-1999). Haar dochter Aukje van der Meulen-Velt­man uit Buiten­post zet dit werk voort. Een inventaris van deze Veltman-Atsma collectie is beschik­baar tot en met (voorlopig) 1997.                

Naast deze particuliere verzamelingen beschikken uiteraard ook Tresoar in Leeuwarden en het Gemeente-archief Tytsjerksteradiel in Burgum over veel archiefmateriaal dat van belang is voor de geschie­denis van Eastermar. Ook het Streek­mu­seum Tytsjerkstera­diel in Burgum bezit documen­tatie­materiaal over Easter­mar. Genoemd kunnen worden:

2.4.8. Collectie Reitsma-Hoekstra-Veenland

Dit archief (1830-1930, omvang 60 cm.) werd in 2001 aan het Streekmuseum geschonken en heeft betrekking op de aan elkaar verwante boerenfamilies Reit­sma (Hurdegaryp, Easter­mar), Hoekstra (Sumar) en Veenland (Eastermar). Een inven­taris van dit RHV-archief werd gepu­bliceerd in het blad 'Hori­zon'.                

2.4.9. Collectie Franke

Douwe Franke (....-....) uit Earnewâld bracht een collectie docu­mentatiemate­riaal over Tytsjerksteradiel bij elkaar. In deze collec­tie, die in 2004 aan het Streekmuseum geschonken werd, bevinden zich ook stukken die op Eastermar betrekking hebben. Een inventaris op deze collectie Franke is (nog) niet be­schikbaar.