Documentatie van Eastermar

Inventaris

De Documentatie van Eastermar werd in de loop der jaren bijeen gebracht door Elle Bosma (* 1940 te Drachten), maar met name in de jaren 2000 tot 2015. Zijn belangstelling vloeide voort uit het feit dat de familie Bosma, al sinds het huwelijk in 1726 van Andries Klases en Pytje Jacobs, in Eastermar woonde, met als laatste vertegenwoordiger zijn tante, de wijkverpleegster zuster Trijntje Bosma (1907-1996).

De documentatie van Eastermar omvat 61 zgn. Gemeente-archiefdozen. De collectie werd in de herfst van 2017 overgedragen aan het Gemeente-archief van Tytsjerksteradiel in Burgum. De documentatie is vrij toegankelijk.

De inventaris geeft als eerste een globaal overzicht van de documentatie.Via doorkliks kan kennis genomen worden van een meer gedetailleerd overzicht van de inhoud van de diverse dozen.

 

Publikaties van Elle Bosma

Veel uit deze documentatie is gebruikt voor door Elle Bosma geschreven publikaties, te weten:

a. Enkele boeken, met als titel:
- Buitengewoon Gewoon. (2007).
- Eastermar, de Oorlogsevacués en de Hongerkinderen in 1945. (2010). (Met medewerking van Ids Groenewoud en Sjoerd Veerman).
- Familie Bosma, een Emigrantenfamilie uit Eastermar (Bijdrage in het boek Amerikagangers. Emigranten uit Tytsjerksteradiel 1820-1970. (2012). (Onder redactie van Klaas Henstra).
- ‘Welgelegen’ te Eastermar. (2013). Een Particuliere Zuivelfabriek 1904-1964.
- De Duvelin fan de Helling. Bynammen yn Eastermar. (2016). (Met medewerking van Ids Groenewoud en Sijbren Zandstra).
- De Gelasterde Onschuld. Het opmerkelijke leven van Jonkvrouw Maijke Tania Wijmstra Feenstra Roula van Radbodes en haar laatste rustplaats in Eastermar. (2017).

b.  Een hoeveelheid aan (Friestalige) artikelen in BREEDút, de Dorpskrant van Eastermar die van 1996- 2014 verscheen.

Nieuw-Vennep, voorjaar 2018
Elle Bosma
nanbos@ziggo.nl

Hoofdstuk 1. Verantwoording

1.1. Taal
De teksten op deze website 'Documentatie van Eastermar' zijn voor het grootste deel in het Nederlands. Op een aantal plaat­sen, zoals bv. bij de knipselcollecties, is Fries - waar dat in het betref­fende knipsel gebruikt werd - gehandhaafd. Daarnaast is het onder­deel 'Kronyk fan Eastermar' ('Kroniek van Eastermar') geheel in het Fries.

1.2. Het bijeengebrachte materiaal.
Bij het samenstellen van de 'Documentatie van Eastermar' is ge­bruik gemaakt van materiaal, beschikbaar in:

-        Historisch Centrum Tresoar, Leeuwarden
-        Gemeentearchief, Burgum
-        Streekmuseum, Burgum
-        Familie-archief Bosma, Nieuw-Vennep, m.n. het materiaal dat over Eastermar en zijn inwoners verzameld werd door zr. Trijn­tje Bosma (1907-1996).

Verder is gebruik gemaakt van boeken, tijdschriften en knipselcol­lecties zoals vermeld onder 'Literatuur over Eastermar'. Teksten die ouder zijn dan 50 jaar zijn deels integraal overgenomen, van teksten jonger dan 50 jaar zijn samenvattingen gemaakt en is (ruim) gebruik gemaakt van het citaatrecht.
Dit laatste geldt m.n. voor het boek van F.J. Harterink 'Village d'Oostermeer en Snakkerburen'(1994). De teksten en tekeningen uit dat boek zijn met toestemming van mw. M.H.W. Wanningen-Harterink uit Nijen­sleek overgenomen.
Heel veel mondelinge informatie werd tevens verkregen van mw. G. Hoek­stra-Wijma, Eastermar. Tevens werden gesprekken gevoerd met J. van Dekken-Tinga, Burgum.

1.3. Verklaring van toponiemen
De gegevens over herkomst en betekenis van toponiemen in Eastermar zijn gebaseerd op:
1. Toponymen fan Eastermar. J.J. Spahr van der Hoek in Fryske Plaknammen, deel XIII, Uitg. Fryske Aakademy, Leeuwarden 1962.
2. Lânnammen út de omkriten fan Eastermar. Sibe de Jong . Fryske nammen dl. 3. Uitg. Fryske Akademy, Leeuwarden 1981.
3. Nammen fan Eastermar. Serie artikelen in Dorpskrant De Brêge van Eastermar, Sibe de Jong 1981-1983.
4. W.T. Beetstra. Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân.In analityske Bibliografy, ca 1835 – 1980. Uitg. Fryske Akademy, Leeuwarden 1987.
5. Gegevens in Familie-archief Bosma, m.n. uit de daar aanwezig kopieën van notariële aktes, in origineel aanwezig in Tresoar, Leeuwarden, Streekmuseum, Burgum en in het archief van de Wiersma-Reitsma-Stichting, Burgum.
6. Gegevens hr. Japik de Jong, Eastermar en hr. Binne Veenstra, Eastermar in 2008 (voor wat betreft namen op het Witveen).

1.4. Privacy
Op de site zijn geen recente gegevens uit de privé-sfeer opgeno­men, dwz. geen gegevens die jonger zijn dan ca. vijftig jaar.

1.5. Technische realisatie website
De verwerking van de 'Documentatie van Eastermar' wordt technisch verzorgd door J. Bosma, Hoogezand.