Familieboek

Bosma   

Inleiding
en
Algemeen overzicht per hoofdstuk

Het materiaal voor deze genealogie en alles wat in het Familie-archief Bosma bewaard wordt werd bijeengebracht door onderge­teken­de en zijn tante, Trijntje Bosma (1907-1996). Het vele basis­mate­riaal, aan het verzamelen waarvan zij een grote bij­drage leverde, heeft in dit familie­boek een hanteerbare vorm gekregen.

Regelmatig wordt nieuw materiaal uit het Familie-archief in dit Familieboek verwerkt. Een - overzicht- van toevoegingen is beschikbaar.

De beschrijving van de geschiedenis van de familie Bosma uit Eastermar valt in negen hoofdstukken uiteen, zoals de inhouds­op­gave aangeeft. Hierna volgt een globaal overzicht wat er per hoofdstuk behandeld wordt.

Voor gedetailleerde informatie wordt naar de inleiding op de verschillende hoofdstukken verwezen.

Opgemerkt wordt nog dat materiaal uit dit archief van belang kan zijn voor de samenstelling en 'aankleding'van genealogieen van andere families. Ook kan het archief van belang zijn voor het HSN (Historische Steekproef Nederlandse Bevolking), een instituut dat verbonden is aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam. Het HSM bestaat uit een groep onderzoekers uit de sociale en historische wetenschappen en streeft er naar om zoveel mogelijk complete levens geschiedenissen bij elkaar te krijgen voor wat betreft de 19e- en 20e-eeuwse bevolking in Nederland. Een Congres van de HSM, de Fryske Akademy en het Ryksargyf Fryslan 'Oer Fryske Minsken' werd in december 2001 in Leeuwarden gehouden (zie: Ut de Smidte, december 2001).

Ad
Hoofdstuk 1
De Genealogie Bosma

De familie is van oorsprong afkomstig uit Eastermar, Fryslân. De oudste generatie vangt aan met het huwelijk op 5 mei 1726 te Eastermar van Andries Clazes en Pytje Jacobs.

Binnen de fami­lie zijn 4 hoofdtakken te onderscheiden, t.w.:

- Tak A (hoofdtak Eastermar, sedert 1726)
- Tak B (zijtak Groningen, sedert 1829)
- Tak C (zijtak Suwâld, sedert 1798)
- Tak D (zijtak Burgum, uit zijtak Suwâld, sedert 1832)

In de hier gepubliceerde genealogie is alleen hoofdtak A uitge­werkt tot in de 21e eeuw. Voor meer bijzonderheden zie men de inleiding op de gene­alo­gie, waar ook de betekenis van de naam Bosma be­han­deld wordt. Daar wordt ook ingegaan op de namen 'van (der) Slee' en 'Hoogeveen', achternamen van naaste familieleden, die rond 1811 niet de fami­lienaam Bosma kozen. Nakome­lingen van dragers van deze beide familienamen zijn er sinds het begin van de 19e eeuw al niet meer.

Ad
Hoofdstuk 2
De Korte Kronieken familie Bosma, deel I

In kroniekvorm zijn voor wat betreft hoofdtak A de belangrijk­ste gebeurtenissen weergegeven die resp. in de 18e, 19e en 20e eeuw binnen de familie Bosma plaatsvonden. Achter elk van de drie Korte Kronieken is een verantwoording van de gebruikte bronnen opgeno­men.

Ad
Hoofdstuk 3
De Friese klokken in het bezit van de familie Bosma

De familie (binnen hoofdtak A) beschikt via erfenis over een viertal Friese klokken. Meer bijzonderheden over dit onderwerp zijn te vinden in hoofdstuk 3, evenals foto's van de klokken.

Ad
Hoofdstuk 4
De Familiegraven op het kerkhof te Eastermar

Op het kerkhof te Eastermar-Heechsân bevindt zich een drietal graven, vanouds bezit van de familie Bosma (hoofdtak A). De ge­schiedenis van deze graven (inclusief foto's) is te vinden in hoofdstuk 4.

Ad
Hoofdstuk 5
Het Familie-archief Bosma, deel I

Het familie-archief Bosma, deel I (ruim 39 zgn. gemeente-ar­chief­dozen, bijna 5 strekkende meter).

Bijzonder in dit archief is o.m. een verzameling van ruim 2.500 brieven. Deze werd in de tweede helft van de 20e eeuw vanuit Canada en de Verenigde Staten geschreven door 6 van de 8 kinde­ren van Klaas Johannes Bosma die in 1906 trouwde met Sjoukje Johannes Douwes. Deze 6 kinderen emigreer­den eind 1940 en begin 1950 en hielden hun vader, zus­ter Trijntje en broer Libbe (gehuwd met Aaltje Wijma) vijftig jaar lang op de hoogte van hun wel en wee.

Uiteraard komen in hun brieven ook bijzonder­heden voor over hun verdere familie, vrienden en kennissen die zij in Eastermar ach­terlieten. Voorts zijn er reisjournalen.

Via de zuster van Aaltje Wijma, Gepke Wijma (1913-2011), werd de documentatie over de klokmakersfamilie Wijma over (4 Generaties) bijeengebracht.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de inventaris van het archief, hier opgenomen als hoofdstuk 5. Het is de bedoeling dat het Familie-archief Bosma t.z.t. wordt over­gedragen aan een Historisch Centrum in Fryslân.

Ad
Hoofdstuk 6
Kwartierstaat Libbe Bosma
geboren 26 december 1911 te Garijp

In dit hoofdstuk is de kwartierstaat van Libbe Bosma (1911-1993) opgenomen, zoon van Klaas Johannes Bosma en Sjoukje Johannes Douwes. Bij de diverse opgaande generaties zijn allerlei verhalen uit de desbe­treffende fami­lies opgetekend.

Ad
Hoofdstuk 7
Kwartierstaat Aaltje Wijma
geboren 15 januari 1915 te Eastermar

In dit hoofdstuk is de kwartierstaat van Aaltje Wijma (1915-1997) opgeno­men, echtgenote van Libbe Bosma, dochter van Elle Lammerts Wijma die in 1912 trouwde met Wytske Pieters Hamstra. Bij de diverse opgaande gene­raties zijn allerlei verhalen uit de desbe­treffende fami­lies opgetekend.

Ad
Hoofdstuk 8
De Korte Kronieken familie Bosma, deel II
(Nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma)

Dit hoofdstuk is bedoeld voor het noteren van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de jongste gene­raties van de familie Bosma.

Ad
Hoofdstuk 9
Het Familie-archief Bosma, deel II
(Nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma)

Dit onderdeel van het archief bevat de documentatie van de jongste generaties van de familie Bosma.

Ad
Bijlage
Registers van Familienamen

In deze bijlage zijn - alfabetisch per hoofdstuk - alle fami­liena­men vermeld die in dit familieboek Bosma voorkomen.

Slotopmerking

Aan het verzamelen van al deze gegevens heeft Trijntje Bosma veel voldoening en plezier beleefd. Ondergetekende heeft met dezelfde voldoening en hetzelfde plezier het verzamelen van archiefgegevens voortgezet. Daaraan is gezien zijn leeftijd inmiddels een einde gekomen. Hopelijk staan er in de komende generaties familieleden op die de geschiedenis van het geslacht Bosma ter harte gaat!

Nieuw-Vennep, 2004/2018
Elle Bosma

Terug naar het hoofdscherm