Familieboek

Bosma   

Inleiding
en
Algemeen overzicht per hoofdstuk

Het materiaal voor deze genealogie en alles wat in het Familie-archief Bosma bewaard wordt werd bijeengebracht door onderge­teken­de en zijn tante, Trijntje Bosma (1907-1996). Het vele basis­mate­riaal, aan het verzamelen waarvan zij een grote bij­drage leverde, heeft in dit familie­boek een hanteerbare vorm gekregen.

Regelmatig wordt nieuw materiaal uit het Familie-archief in dit Familieboek verwerkt. Een -overzicht-van toevoegingen is beschikbaar, waarop per hoofdstuk en per maand de meest recente aanvullingen zijn verwerkt.

De beschrijving van de geschiedenis van de familie Bosma uit Eastermar valt in acht hoofdstukken uiteen, zoals de inhouds­op­gave aangeeft. Hierna volgt een globaal overzicht wat er per hoofdstuk behandeld wordt.

Voor gedetailleerde informatie wordt naar de inleiding op de verschillende hoofdstukken verwezen.

Opgemerkt wordt nog dat materiaal uit dit archief van belang kan zijn voor de samenstelling en 'aankleding'van genealogieen van andere families. Ook kan het archief van belang zijn voor het HSN (Historische Steekproef Nederlandse Bevolking), een instituut dat verbonden is aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam. Het HSM bestaat uit een groep onderzoekers uit de sociale en historische wetenschappen en streeft er naar om zoveel mogelijk complete levens geschiedenissen bij elkaar te krijgen voor wat betreft de 19e- en 20e-eeuwse bevolking in Nederland. Een Congres van de HSM, de Fryske Akademy en het Ryksargyf Fryslan 'Oer Fryske Minsken' werd in december 2001 in Leeuwarden gehouden (zie: Ut de Smidte, december 2001).

Ad
Hoofdstuk 1
De Genealogie Bosma

De familie is van oorsprong afkomstig uit Eastermar, Fryslân. De oudste generatie vangt aan met het huwelijk op 5 mei 1726 te Eastermar van Andries Clazes en Pytje Jacobs.

Binnen de fami­lie zijn 4 hoofdtakken te onderscheiden, t.w.:

- Tak A (hoofdtak Eastermar, sedert 1726)
- Tak B (zijtak Groningen, sedert 1829)
- Tak C (zijtak Suwâld, sedert 1798)
- Tak D (zijtak Burgum, uit zijtak Suwâld, sedert 1832)

In de hier gepubliceerde genealogie is alleen hoofdtak A uitge­werkt tot in de 21e eeuw. Voor meer bijzonderheden zie men de inleiding op de gene­alo­gie, waar ook de betekenis van de naam Bosma be­han­deld wordt. Daar wordt ook ingegaan op de namen 'van (der) Slee' en 'Hoogeveen', achternamen van naaste familieleden, die rond 1811 niet de fami­lienaam Bosma kozen. Nakome­lingen van dragers van deze beide familienamen zijn er sinds het begin van de 19e eeuw al niet meer.

Ad
Hoofdstuk 2
De Korte Kronieken familie Bosma, deel I

In kroniekvorm zijn voor wat betreft hoofdtak A de belangrijk­ste gebeurtenissen weergegeven die resp. in de 18e, 19e en 20e eeuw binnen de familie Bosma plaatsvonden. Achter elk van de drie Korte Kronieken is een verantwoording van de gebruikte bronnen opgeno­men.

Ad
Hoofdstuk 3
De Friese klokken in het bezit van de familie Bosma

De familie (binnen hoofdtak A) beschikt via erfenis over een viertal Friese klokken. Meer bijzonderheden over dit onderwerp zijn te vinden in hoofdstuk 3, evenals foto's van de klokken.

Ad
Hoofdstuk 4
De Familiegraven op het kerkhof te Eastermar

Op het kerkhof te Eastermar-Heechsân bevindt zich een drietal graven, vanouds bezit van de familie Bosma (hoofdtak A). De ge­schiedenis van deze graven (inclusief foto's) is te vinden in hoofdstuk 4.

Ad
Hoofdstuk 5
Het Familie-archief Bosma, deel I

Het familie-archief Bosma, deel I (ruim 50 zgn. gemeente-ar­chief­dozen, meer dan 6 strekkende meter), bestaat uit 4 onder­delen.

1. Het eerste deel omvat archiefma­teriaal van de familie Bosma en aanver­wante families.

2. Het tweede deel bestaat uit materiaal over overi­ge, niet-ver­wante families, voor het     overgrote deel afkom­stig uit Easter­mar.

3. Het derde deel bevat materiaal over de geschiedenis van het dorp Eastermar.

4. Het vier­de deel bevat gegevens over niet-ver­wante families uit Frie­sland die ook de     familie­naam Bosma dragen.

Bijzonder in dit archief is o.m. een verzameling van ruim 2.500 brieven. Deze werden in de tweede helft van de 20e eeuw vanuit Canada en de Verenigde Staten geschreven door 6 van de 8 kinde­ren van Klaas Johannes Bosma die in 1906 trouwde met Sjoukje Johannes Douwes. Deze 6 kinderen emigreer­den eind 1940 en begin 1950 en hielden hun vader, zus­ter Trijntje en broer Libbe (gehuwd met Aaltje Wijma) vijftig jaar lang op de hoogte van hun wel en wee.

Uiteraard komen in hun brieven ook bijzonder­heden voor over hun verdere familie, vrienden en kennissen die zij in Eastermar ach­terlieten. In het kader van het project 'Brieven van Emi­granten' opgezet door de Universiteit van Gro­ningen en Calvin College in Grand Rapids is een deel van deze brieven in 1992 in tweevoud geko­pieerd. Deze kopieën worden in Groningen en in Grand Rapids bewaard.

Voorts zijn er reisjournalen, dagboeken, jeugdherinneringen en andere ego-documenten beschikbaar, evenals de transcripties van bandopnames, gemaakt door Trijntje Bosma (soms samen met haar broer Libbe). Op deze manier werd bewaard hoe zij zich haar geboortedorp en zijn bewo­ners herinnerde, zo tussen 1920 en 1940. Ook materiaal over het Witveen over de situatie in die tijd is beschikbaar.

Via de zuster van Aaltje Wijma, Gepke Wijma (geboren in 1913), wordt de documentatie over de klokmakersfamilie Wijma en over heel veel andere zaken betreffende Easter­mar nog regelmatig aangevuld, voornamelijk via gesprekken met ondergetekende.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de inventaris van het archief, hier opgenomen als hoofdstuk 5. Het is de bedoeling dat het Familie-archief Bosma t.z.t. wordt over­gedragen aan een Historisch Centrum in Fryslân.

Ad
Hoofdstuk 6
Kwartierstaat Libbe Bosma
geboren 26 december 1911 te Garijp

In dit hoofdstuk is de kwartierstaat van Libbe Bosma (1911-1993) opgenomen, zoon van Klaas Johannes Bosma en Sjoukje Johannes Douwes. Bij de diverse opgaande generaties zijn allerlei verhalen uit de desbe­treffende fami­lies opgetekend.

Ad
Hoofdstuk 7
Kwartierstaat Aaltje Wijma
geboren 15 januari 1915 te Eastermar

In dit hoofdstuk is de kwartierstaat van Aaltje Wijma (1915-1997) opgeno­men, echtgenote van Libbe Bosma, dochter van Elle Lammerts Wijma die in 1912 trouwde met Wytske Pieters Hamstra. Bij de diverse opgaande gene­raties zijn allerlei verhalen uit de desbe­treffende fami­lies opgetekend.

Ad
Hoofdstuk 8
De Korte Kronieken familie Bosma, deel II
(Nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma)

In dit hoofdstuk is een begin gemaakt met het noteren van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de jongste gene­raties van de familie Bosma.

Ad
Hoofdstuk 9
Het Familie-archief Bosma, deel II
(Nakomelingen van Libbe Bosma en Aaltje Wijma)

Dit onderdeel van het archief bevat de documentatie van de jongste generaties van de familie Bosma: ruim 40 zgn. gemeente-ar­chiefdo­zen, meer dan 5 strekkende meter.Bijzonder in dit deel van het archief zijn enkele honderden brieven die Klaas (Ken) Bosma (hij emigreerde in 1958 naar Canada) schreef aan zijn ouders Libbe Bosma en Aaltje Wijma.

Ad
Bijlage
Registers van Familienamen

In deze bijlage zijn - alfabetisch per hoofdstuk - alle fami­liena­men vermeld die in dit familieboek Bosma voorkomen.

Aan het verzamelen van al deze gegevens heeft Trijntje Bosma veel voldoening en plezier beleefd. Ondergetekende zet met dezelfde voldoening en hetzelfde plezier het verzamelen voort. Het is ui­teraard een pro­ject waar nooit een einde aan komt. Hopelijk staat er ook uit een volgende generatie iemand op die de ge­schie­denis van het geslacht Bosma ter harte gaat!

Nieuw-Vennep, 2004
E. Bosma

Terug naar het hoofdscherm