Beschrijving Familiewapen BOSMA

Gedeeld:

I. De Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud;

II. In zilver een rode dwarsbalk, beladen met een tros druiven in goud, zonder blad; de balk boven verge­zeld van een eikel met kap, zonder blad, geheel in groen; de balk beneden verge­zeld van een loof­boom, geheel in groen.

Helmteken: een groen klaverblad, met drie uitkomende korenaren in goud.

Helmkleed en wrong: rood, gevoerd van wit.

Dit wapen - ook in de uitvoering zonder helm, helmteken en wrong, dan voor­zien van een gouden huismankroon, gevoerd met rood, met een gladde hoofdband en drie bladen - mag gevoerd worden door de nakomelin­gen van Andries Klazes, herbergier (tevens vallaatsman) te Skûlenbo­arch onder Eas­termar tr. 1726 Pytje Jacobs.

Ontwerp: E. Bosma, Wageningenstraat 18 te 2152 AN Nieuw-Vennep en J. Bosma, Spoorstraat-Zuid 50 te 9602 AA Hoogezand. Tekening: S. Bosma, van Hasseltlaan 498 te 2625 JG Delft.

Verantwoording:

De Friese halve adelaar geeft de oorsprong uit Friesland aan. De eikel (weergegeven als die in de dorpsvlag van Eastermar) symboli­seert de boomwallen van het stamdorp Eastermar. De stamva­der was herbergier (tevens vallaatsman) te Skûlenboarch onder Eas­termar. Dit wordt weerge­geven door de tros druiven. Zijn direkte nakome­lingen in Eastermar waren koemelker of (kleine) boer, vandaar het helmte­ken met korenaren en klaver­blad. De fami­lienaam Bosma, aange­nomen in 1811, werd zeer waar­schijn­lijk afgeleid van de toen erg bosrij­ke omge­ving van Easter­mar. Dit wordt gesym­boli­seerd door de loof­boom.